OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pro veškeré dotazy ohledně produktů se prosím obraťte na náš zákaznický email info@sladkanina.cz, nebo jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420775260988.

Reklamační řád

1. Na vrácení nepoužitého, nenošeného a nepoškozeného zboží zakoupeného online (včetně původních štítků a obalu) máte 14 dní.

2. Na vrácení nebo reklamace produktu zakoupeného online nepotřebujete účtenku, stačí číslo objednávky, popř. email, ze kterého jste objednávali.

3. Zboží, které chcete vrátit, vyměnit nebo reklamovat je třeba zaslat (dobírku neakceptujeme) na adresu Sladkanina s.r.o., Kurta Konráda 17/962, 190 00 Praha 9. Na balík prosím uveďte jako kontaktní údaj telefonní číslo +420775260988. V případě potřeby jsme schopni řešit výměny individuálně. V takovém případě nás prosím nejprve kontaktujte na přímo.

4. Na posouzení reklamace máme 30 dní, ale samozřejmě děláme vše pro to, abychom ji vyřídili mnohem rychleji!

5. Na veškeré zboží (které nemá na svém obalu uvedenou min. dobu trvanlivosti) máte záruku 2 roky.

6. Na výměnu nepoužitého, nenošeného a nepoškozeného zboží zakoupeného na prodejně, nebo při osobním vyzvednutím máte 14 dnů od zakoupení. Toto zboží nemůžete vrátit a požadovat za něj peníze zpět.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti

Sladkanina s.r.o.

se sídlem Kurta Konráda 17/962, 190 00 Praha 9

identifikační číslo 26505487

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 86419 vedená

(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Změna a zrušení Objednávky

Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na Sladka Nina. Její změna je možná pouze ze strany společnosti Sladkanina s.r.o., a to i v případech uvedených v těchto VOP, nebo pokud k tomu pověřený zaměstnanec společnosti Sladkanina s.r.o. za tímto účelem telefonicky kontaktuje Zákazníka se sdělením, že objednané Zboží nebo jakákoli jeho jednotlivá položka v době vypravení Objednávky nejsou dostupné.

Zrušení Objednávky je možné písemně, nebo telefonicky nejpozději do 18:00 hod. dne předcházejícího dni doručení Zboží. V den doručení může Zákazník změnit se souhlasem společnosti Sladkanina s.r.o. pouze čas doručení. Od okamžiku, kdy je Zboží vypraveno Zákazníkovi, není možné provést zrušení Objednávky. Tímto ujednáním není dotčeno právo Zákazníka od Smlouvy odstoupit.

Marným doručením není dotčeno právo společnosti Sladkanina s.r.o. požadovat a vymáhat Smluvní Pokutu za náklady na přípravu objednávky (300 Kč). Pokuta za poskytnutí služby a náklady na přípravu a expedici objednávky bude zákazníkovi naúčtována při nákupu příštím. V případě neuhrazení poplatku za službu si společnost Sladkanina s.r.o. vyhrazuje právo blokace účtu zákazníka.

Zákazník je při změně či zrušení Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo bankovního účtu pro vrácení ceny Zboží.

V případě zrušení objednávky z důvodu zpožděného doručení objednávky není dotčeno právo společnosti Sladkanina s.r.o. požadovat a vymáhat Smluvní pokutu a to v případě, že se bude jednat o zpoždění do 20 minut.

V případě zrušení Objednávky dle předchozího odstavce VOP bude již zaplacená kauce Zboží poukázána na bankovní účet Zákazníka uvedený Zákazníkem v rámci zrušení Objednávky (nebude-li zrušení Objednávky takový údaj obsahovat, pak na bankovní účet, z něhož byla provedena platba za Zboží).

3. Odstoupení od Smlouvy a práva z vadného plnění (reklamace Zboží)

Sladkanina s.r.o. prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím – spotřebitelem za účelem přímé spotřeby, tj. jsou určeny výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle ust. § 1810 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „Občanský zákoník“).

Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí Zboží a to i od jednotlivé položky Zboží.

V případě odstoupení od Smlouvy Zákazník může předat Zboží ihned osobě, která mu jej za společnost Sladkanina s.r.o. předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy telefonicky společnosti Sladkanina s.r.o. nebo prostřednictvím Portálu Sladka Nina a zaslat Zboží na své náklady na adresu Sladka Nina, Pod Harfou 943/10, 190 00 Praha 9.

Pro vyloučení veškerých pochybností Sladkanina s.r.o. v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku prohlašuje, že nelze odstoupit od Smlouvy týkající se Zboží podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu) nebo u Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím. Výjimkou je ovoce a zelenina, která má na obalu uvedenou jinou zemi původu, než je uvedeno na Portálu Sladka Nina. Zákazník dále nemůže odstoupit od Smlouvy, týká-li se Zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Zákazník též nemůže odstoupit od Smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů, jakož i o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich obal.

Zákazník vrací Zboží úplné a v nepoškozeném stavu. Při odstoupení od Smlouvy a následném vrácení Zboží Zákazník odpovídá společnosti Sladkanina s.r.o. pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě platného odstoupení od Smlouvy bude cena Zboží nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení Zboží (nebo od doložení, že Zboží bylo odesláno ve lhůtě k tomu určené dle čl. IV. Těchto VOP) na bankovní účet Zákazníka, případně na bankovní účet, z nějž Zákazník cenu uhradil a to včetně nákladů na dodání nebo jejich poměrné části.

Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi zákazníkem a společností Sladkanina s.r.o. uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

Reklamace Zboží. Zákazníkovi se doporučuje předané Zboží z Objednávky neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky vytknout společnosti Sladkanina s.r.o., a to např. vyznačením na daňovém dokladu k Zboží nebo jiným vhodným způsobem. Pokud Zboží při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady (např. propadla expirační doba nebo u Zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k určenému účelu použití), reklamuje Zákazník Zboží v záruční době u společnosti Sladkanina s.r.o.. Práva z vadného plnění může Zákazník uplatnit na adrese jakékoli provozovny společnosti Sladkanina s.r.o. nebo v sídle podnikání společnosti Sladkanina s.r.o. nebo prostřednictvím Portálu Sladka Nina a kontaktních údajů na něm uvedených. Společnost Sladkanina s.r.o. tímto informuje Zákazníka, že s ohledem na povahu Zboží, nemusí být ze strany společnosti Sladkanina s.r.o. jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že nevytkl zjevné vady Zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu) a/nebo nepodaří-li se prokázat, že Zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání. Společnost Sladkanina s.r.o. dále informuje Zákazníka že u čerstvých surovin určených ke spotřebě do 24 hodin je třeba reklamaci učinit do 24 hodin od jejich převzetí. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Sladkanina s.r.o. za vady může upravit reklamační řád společnosti Sladkanina s.r.o.

V případě reklamace části nebo celé objednávky bude zákazníkovi vystaven opravný daňový doklad, dle zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, § 73. Datum potvrzení opravného daňového dokladu je datum, kdy byl opravný daňový doklad poskytnut klientovi v jeho osobním účtu na portálu Sladka Nina.

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.

Neoznámí-li Zákazník vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.

Sladkanina s.r.o.je povinna dodat Zboží ve shodě se Smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Zboží v jakosti střední a jde-li o Smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Poškození balení Zboží není porušením tohoto článku, přičemž vhodný způsob balení je oprávněna zvolit výhradně Sladkanina s.r.o..

Zákazník odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 Občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží.

Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody (tj. převzetí Zboží při doručení) na Zákazníka, byť se projeví až později. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou Sladkanina s.r.o.způsobila porušením své povinnosti.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To neplatí u Zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu.

Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Smlouvy, nebo kterou sám způsobil.

Zákazník je v souladu s ustanovením § 2165 oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen „Záruční doba“), s výjimkou:

 • Prodávaného Zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu připojenému k němu připojenému nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc použít,
 • Zboží vadného z důvodu váhy neodpovídající váze Zboží objednaného Zákazníkem v Objednávce, nepřekročí-li hmotnostní odchylka 30 % celkové váhy daného objednaného Zboží;
 • Opotřebeného Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • Zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána;
 • Vyplývá-li to z povahy Zboží.

Záruční doba běží od dodání Zboží společností Sladkanina s.r.o.. Bylo-li Zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží vnější událost. To neplatí, způsobila-li vadu Sladkanina s.r.o..

Jakmile Zákazník zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu společnosti Sladkanina s.r.o.a vadné Zboží společnosti Sladkanina s.r.o.předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

Sladkanina s.r.o.je povinna vydat Zákazníkovi k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje. Sladkanina s.r.o.zároveň informuje Zákazníka o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Sladkanina s.r.o.nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

Je-li vada odstranitelná, může se Zákazník domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Zákazník buď odstoupit od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Nemá-li podle Smlouvy Zboží náležité vlastnosti, může Zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost Sladkanina s.r.o.nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Zákazník nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi způsobilo značné obtíže.

4.2 Cena Zboží a platební podmínky

Kupující bere na vědomí, že konečná cena objednávky je uváděna po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden na dodacím listu a na daňovém dokladě.

Cenu Zboží a případné další náklady dle Smlouvy hradí Zákazník jedním z následujících způsobů:

 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány ComGate Payments, a.s.;
 • jiným způsobem dle aktuální nabídky Portálu Sladkanina s.r.o.

Ceny Zboží uvedené na Portálu Sladkanina s.r.o. jsou uvedeny včetně DPH.

Pro vyloučení pochybnosti Sladkanina s.r.o. prohlašuje, a Zákazník bere na vědomí, že vlastnické právo k Zboží přechází na Zákazníka až v okamžiku uhrazení celkové ceny Zboží.

Platba bezhotovostně platební kartou. Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány. Sladkanina s.r.o. není povinna Zboží z Objednávky Zákazníkovi odeslat před tím, než bude Kauce na cenu za Zboží Zákazníkem uhrazena.

Na zaplacení ceny Zboží se použije Kauce a případný přeplatek se Zákazníkovi vrátí na bankovní účet, ze kterého Kauci zaplatil; nedoplatek související s případnou odchylkou váhy Zboží u Zboží objednávaného na váhu Zákazník nedoplácí. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.

Má-li Zákazník k úhradě ceny Zboží v úmyslu využít platební systém ComGate Payments, a.s. (internetovou platební bránu), je před jeho použitím povinen seznámit se s příslušnými obchodními podmínkami upravujícími jeho užívání. Platební systém ComGate je provozován výhradně společnosti ComGate Payments, a.s., Společnost Sladkanina s.r.o. proto nenese jakoukoli odpovědnost za případnou škodu způsobenou Zákazníkovi na základě použití tohoto platebního systému.

5. Doprava a platby

5.1 Platby

 1. Bankovním převodem
  Objednávku zaplatíte bankovním převodem:
  Číslo účtu (POUZE CZK): 4956657339/0800
  Do políčka “Variabilní symbol” uveďte prosím číslo vaší objednávky.
 2. On-line platební kartou 
  Náš e-shop disponuje bezpečnou integrovanou platební bránou, díky které můžete zaplatit online platební kartou, tedy tím nejrychlejším možným způsobem.

5.2 Doprava

Rádi vám zboží předáme vždycky osobně, proto při nákupu jako způsob dopravy zatím akseptujeme jenom “Osobní odběr”  :).